سیم و کابل کسری

سیم و کابل کسری

سیم و کابل کسری

 

سیم و کابل کسری در انواع مختلف کابل خشک، سیم و کابل افشان، تخت، زمینی، کابل مخابراتی با انواع عایق توسط مرکز فروش سیم و کابل آرامش

لیست قیمت سیم و کابل کسری

محصولات سیم و کابل کسری دارای تنوع می باشد. شما می توانید انواع مختلف محصولات سیم و کابل کسری که دارای سطح مقطع های متفاوتی می باشد را از این مجموعه به عنوان یکی از بزرگترین مراکز فنی و تخصصی فروش سیم و کابل لاله زار تهران تهیه نمایید.

قیمت سیم و کابل افشان کسری

قیمت سیم افشان با توجه به موارد مختلف از جمله جنس هادی متفاوت می باشد. جنس هادی سیم های افشان ممکن است مسی و یا آلومینیومی باشد که قیمت سیم های افشان مسی نسبت به سیم های آلومینیومی بیشتر می باشد.

سایزقیمت
سیم ۰.۵ افشان ۸۵۰۰۰۰
سیم ۰.۷۵ افشان ۱۱۵۰۰۰۰
سیم ۱ افشان ۱۳۵۰۰۰۰
سیم ۱.۵ افشان ۲۱۳۰۰۰۰
سیم ۲.۵ افشان ۳۱۲۰۰۰۰
سیم ۴ افشان ۵۸۹۰۰۰۰
سیم ۶ افشان ۸۵۲۰۰۰۰
سیم ۱۰ افشان ۱۳۵۰۰۰
سیم ۱۶*۱ افشان ۲۱۵۰۰۰
سیم ۲۵*۱ افشان ۳۶۵۰۰۰
سیم ۳۵*۱ افشان ۵۰۰۰۰۰
سیم ۵۰*۱ افشان ۷۳۵۰۰۰
سیم ۷۰*۱ افشان ۹۵۰۰۰۰
سیم ۱۲۰*۱ افشان ۱۹۹۰۰۰۰
سیم ۱۸۵*۱ افشان ۳۰۰۰۰۰۰
سیم ۲۴۰*۱ افشان ۳۹۹۵۰۰۰
سیم ۳۰۰*۱ افشان ۵۰۲۲۰۰۰
سیم ۲.۵ نسوز ۶۳۰۰۰
سیم ۴ نسوز ۹۷۰۰۰
سیم ۰.۵*۲۰ کیسه ای ۱۹۹۰۰
سیم ۰.۵*۲ نایلونی۲۰۰۰۰۰۰
سیم ۰.۷۵*۲ نایلونی۲۵۳۰۰۰۰
سیم ۱*۲ نایلونی۳۲۴۰۰۰۰
سیم ۱.۵*۲ نایلونی۴۶۳۰۰۰۰
سیم ۲.۵*۲ نایلونی۷۱۲۵۰۰۰

لیست قیمت کابل افشان کسری

نوع سیم سایزسایز
کابل افشان۰.۵*۲۲۹,۷۰۰
کابل افشان۰.۷۵*۲۳۸,۵۰۰
کابل افشان۱*۲۴۵,۵۰۰
کابل افشان۱.۵*۲۶۱,۵۰۰
کابل افشان۲.۵*۲۹۲۰,۰۰۰
کابل افشان۴*۲۱۵۳,۰۰۰
کابل افشان۶*۲۲۱۴,۰۰۰
کابل افشان۱۰*۲۳۷۰,۰۰۰
کابل افشان۰.۵*۳۳۹,۸۰۰
کابل افشان۰.۷۵*۳۵۱,۰۰۰
کابل افشان۱*۳۶۱,۰۰۰
کابل افشان۱.۵*۳۹۱,۵۰۰
کابل افشان۲.۵*۳۱۲۵,۰۰۰
کابل افشان۴*۳۲۰۸,۰۰۰
کابل افشان۶*۳۲۹۸.۰۰۰
کابل افشان۱۰*۳۵۲۷,۰۰۰
کابل افشان۱۶*۳۸۲۳,۰۰۰
کابل افشان۲۵*۳۱,۳۰۵,۰۰۰
کابل افشان۳۵*۳۱,۷۸۰,۰۰۰
کابل افشان۵۰*۳۱,۷۸۰,۰۰۰
کابل افشان۷۰*۳۲,۳۷۰,۰۰۰
کابل افشان۹۵*۳۴,۳۲۰,۰۰۰
کابل افشان۲۵+۱۶*۳۱,۵۲۰,۰۰۰
کابل افشان۳۵+۱۶*۳۲,۳۵۰,۰۰۰
کابل افشان۵۰+۲۵*۳۲,۹۹۰,۰۰۰
کابل افشان۷۰+۳۵*۳۴,۱۲۵,۰۰۰
کابل افشان۹۵+۵۰*۳۵,۹۹۸,۰۰۰
کابل افشان۰.۵*۴۵۰,۰۰۰
کابل افشان۰.۷۵*۴۶۸,۹۰۰
کابل افشان۱*۴۷۹,۸۰۰
کابل افشان۱.۵*۴۱۰۵,۰۰۰
کابل افشان۲.۵*۴۱۶۵,۰۰۰
کابل افشان۴*۴۲۹۸,۰۰۰
کابل افشان۶*۴۴۱۵,۰۰۰
کابل افشان۱۰*۴۷۲۵,۰۰۰
کابل افشان۱۶*۴۱,۰۵۰,۰۰۰
کابل افشان۲۵*۴۱,۶۵۰,۰۰۰
کابل افشان۳۵*۴۲,۲۷۰,۰۰۰
کابل افشان۰.۵*۵۷۲,۰۰۰
کابل افشان۰.۷۵*۵۹۲,۰۰۰
کابل افشان۱*۵۱۰۵,۰۰۰
کابل افشان۱.۵*۵۱۲۴,۰۰۰
کابل افشان۲.۵*۵۲۱۵,۰۰۰
کابل افشان۴*۵۳۵۰,۰۰۰
کابل افشان۶*۵۵۰۸,۰۰۰
کابل افشان۱۰*۵۹۱۲,۰۰۰
کابل افشان۱۶*۵۵۰۸,۰۰۰
کابل افشان۲۵*۵۲,۲۷۰,۰۰۰
کابل افشان۳۵*۵۲,۹۷۰,۰۰۰
کابل افشان۵۰*۵۴,۳۷۰,۰۰۰
کابل افشان۰.۷۵*۶۱۳۷,۰۰۰
کابل افشان۱*۶۱۵۴,۰۰۰
کابل افشان۱.۵*۶۲۱۹,۰۰۰
کابل افشان۰.۵*۷۱۱۰,۰۰۰
کابل افشان۰.۷۵*۷۱۵۰,۰۰۰
کابل افشان۱*۷۱۶۹,۰۰۰
کابل افشان۱.۵*۷۲۴۵,۰۰۰
کابل افشان۲.۵*۷۴۶۵,۰۰۰
کابل افشان۴*۷۴۷۸,۰۰۰
کابل افشان۶*۷۱,۰۵۴,۰۰۰
کابل افشان۱۰*۷۱,۸۵۰,۰۰۰
کابل افشان۰.۵*۸۱۳۲,۰۰۰
کابل افشان۰.۷۵*۸۱۹۸.۰۰۰
کابل افشان۱*۸۲۲۷,۰۰۰
کابل افشان۱.۵*۸۳۲۴,۰۰۰
کابل افشان۲.۵*۸۶۰۰,۰۰۰
کابل افشان۰.۵*۱۰۱۷۵,۰۰۰
کابل افشان۰.۷۵*۱۰۲۱۲,۰۰۰
کابل افشان۱*۱۰۲۵۵,۰۰۰
کابل افشان۱.۵*۱۰۳۶۵,۰۰۰
کابل افشان۲.۵*۱۰۶۷۰,۰۰۰
کابل افشان۰.۵*۱۲۲۱۰,۰۰۰
کابل افشان۰.۷۵*۱۲۲۸۵,۰۰۰
کابل افشان۱*۱۲۲۸۵,۰۰۰
کابل افشان۱*۱۲۳۰۰,۰۰۰
کابل افشان۱.۵*۱۲۴۳۰,۰۰۰
کابل افشان۲.۵*۱۲۸۱۵,۰۰۰
کابل افشان۰.۷۵*۱۴۳۵۷,۰۰۰
کابل افشان۱*۱۴۴۲۱,۰۰۰
کابل افشان۱.۵*۱۴۵۴۵,۰۰۰
کابل افشان۲.۵*۱۲۹۸۰,۰۰۰
کابل افشان۰.۵*۱۶۳۰۷,۰۰۰
کابل افشان۰.۷۵*۱۶۳۹۸,۰۰۰
کابل افشان۱*۱۶۴۱۷,۰۰۰
کابل افشان۱.۵*۱۶۵۹۹,۰۰۰
کابل افشان۲.۵*۱۶۱,۰۷۸,۰۰۰
کابل افشان۰.۵*۲۰۳۷۸,۰۰۰
کابل افشان۰.۷۵*۲۰۵۰۵,۰۰۰
کابل افشان۱*۲۰۵۵۸,۰۰۰
کابل افشان۱.۵*۲۰۷۷۵.۰۰۰
کابل افشان۲.۵*۲۰۱,۳۶۰,۰۰۰
کابل افشان۰.۵*۲۴۴۵۸,۰۰۰
کابل افشان۰.۷۵*۲۴۶۰۰,۰۰۰
کابل افشان۱*۲۴۶۵۴,۰۰۰
کابل افشان۱.۵*۲۴۹۴۵,۰۰۰
کابل افشان۲.۵*۲۴۱,۶۸۰,۰۰۰
کابل افشان۰.۵*۳۰۱,۶۸۰,۰۰۰
کابل افشان۰.۷۵*۳۰۷۹۰,۰۰۰
کابل افشان۱*۳۰۹۳۰,۰۰
کابل افشان۱.۵*۳۰۱,۲۷۰,۰۰۰
کابل افشان۰.۵*۴۰۹۵۴,۰۰۰
کابل افشان۰.۷۵*۴۰۱,۱۷۰,۰۰۰
کابل افشان۱*۴۰۱,۳۶۰,۰۰۰
کابل افشان۱.۵*۴۰۲,۰۷۵,۰۰۰
کابل افشان۰.۵*۵۰۱,۱۷۰,۰۰۰
کابل افشان۱*۵۰۱,۸۶۰,۰۰۰
کابل افشان۱.۵*۵۲۲,۵۴۰,۰۰۰
کابل افشان۰.۵*۶۰۱,۳۷۰,۰۰۰
کابل افشان۱*۶۰۲,۲۷۰,۰۰۰
کابل افشان۱.۵*۶۰۲,۹۸۹,۰۰۰

قیمت سیم و کابل کسری نوع آلومینیوم

سایز قیمت ( ریال )
۱۰*۲۱۰۵,۰۰۰
۱۶*۲۱۳۵,۰۰۰
۲۵*۲۲۰۰,۰۰۰
۳۵*۲۲۴۸,۰۰۰
۱۰*۴۱۴۲,۰۰۰
۱۶*۴۲۱۷,۰۰۰
۲۵*۴۳۲۵,۰۰۰
۳۵*۴۴۰۸,۰۰۰
۱۶*۵۲۴۵,۰۰۰
۲۵*۵۳۹۹,۰۰۰
۳۵*۵۴۶۸,۰۰۰
۲۵+۱۶*۳۲۹۸,۷۰۰
۳۵+۱۶*۳۳۶۵,۰۰۰
۵۰+۲۵*۳۴۲۵,۰۰۰
۷۰+۳۵*۳۵۷۵,۰۰۰

لیست قیمت سیم آلومینیومی کسری

سایزنوعقیمت ( ریال)
۷۰*۱سیم آلومینیومی۱۰۵,۰۰۰
۹۵*۱سیم آلومینیومی۱۲۴,۰۰۰
۱۲۰*۱سیم آلومینیومی۱۷۶,۰۰۰
۲۴۰*۱سیم آلومینیومی۳۵۸,۰۰۰
۳۰۰*۱سیم آلومینیومی۵۲۳,۰۰۰

لیست قیمت سیم نایلونی کسری

سایزنوع سیم قیمت ( ریال)
۰.۵*۲نایلونی۲,۱۲۰,۰۰۰
۰.۷۵*۲نایلونی۲,۹۹۵,۰۰۰
۱*۲نایلونی۳,۴۳۰,۰۰۰
۱.۵*۲نایلونی۴,۸۹۰,۰۰۰
۲.۵*۲نایلونی۷,۸۷۵,۰۰۰

توجه بفرمایید

جهت اطلاع از آخرین قیمت ها، هم اکنون می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت کابل شیلد کسری

سایز کابل شیلدقیمت واحد( ریال )
۰.۵*۲۵۰,۲۰۰
۰.۷۵*۲۵۸,۵۰۰
۱*۲۶۸,۹۰۰
۱.۵*۲۸۹,۷۰۰
۲.۵*۲۱۳۵,۰۰۰
۴*۲۲۹۸,۰۰۰
۶*۲۴۳۵,۰۰۰
۱۰*۲۷۰۵,۰۰۰
۰.۵*۳۷۳,۰۰۰
۰.۷۵*۳۹۲,۳۰۰
۱*۳۹۹,۸۰۰
۱.۵*۳۱۰۵,۰۰۰
۲.۵*۳۱۶۹,۰۰۰
۴*۳۴۵۰,۰۰۰
۶*۳۶۴۵,۰۰۰
۱۰*۳۱,۰۱۵,۰۰۰
۱۶*۳۱,۳۵۰,۰۰۰
۲۵*۳۲,۳۶۰,۰۰۰
۰.۵*۴۸۲,۰۰۰
۰.۷۵*۴۱۰۹,۰۰۰
۱*۴۱۱۲,۰۰۰
۱.۵*۴۱۴۹,۰۰۰
۲.۵*۴۲۴۲,۰۰۰
۴*۴۶۰۰,۰۰۰
۶*۴۸۸۵,۰۰۰
۱۰*۴۱,۲۱۰,۰۰۰
۱۶*۴۲,۰۰۸,۰۰۰
۲۵*۴۳,۲۴۰,۰۰۰
۳۵*۴۴,۳۶۰,۰۰۰
۰.۵*۵۱۲۸,۰۰۰
۰.۷۵*۵۱۶۳,۰۰۰
۱*۵۱۸۵,۰۰۰
۱.۵*۵۲۲۱,۰۰۰
۲.۵*۵۴۲۳,۰۰۰
۴*۵۸۰۵,۰۰۰

قیمت کابل خشک کسری

سایزقیمت ( ریال )
۱۶*۱۲۵۷,۰۰۰
۲۵*۱۴۳۵,۰۰۰
۳۵*۱۶۱۲,۰۰۰
۵۰*۱۹۰۵,۰۰۰
۷۰*۱۱,۲۳۰,۰۰۰
۱.۵*۲۶۹,۸۰۰
۲.۵*۲۱۰۲,۰۰۰
۴*۲۱۵۸,۰۰۰
۶*۲۲۲۱,۰۰۰
۱۰*۲۴۰۳,۰۰۰
۱۶*۲۵۹۹,۰۰۰
۲۵*۲۹۷۵,۰۰۰
۱.۵*۳۱۰,۰۰۰
۲.۵*۳۱۴۹,۰۰۰
۴*۳۲۴۹,۰۰۰
۶*۳۳۴۳,۰۰۰
۱۰*۳۵۷۹,۰۰۰
۱۶*۳۹۱۵,۰۰۰
۲۵*۳۱,۴۱۰,۰۰۰
۳۵*۳۲,۰۱۵,۰۰۰
۲۵+۱۶*۳۳,۱۲۰,۰۰۰
۳۵+۱۶*۳۲,۰۵۵,۰۰۰
۵۰+۲۵*۳۳,۱۸۰,۰۰۰
۷۰+۳۵*۳۴,۴۲۰,۰۰۰
۹۵+۵۰*۳۶,۱۸۰,۰۰۰

لیست قیمت کابل مخابراتی کسری

نوع کابلسایزجنس فلزقیمت ( ریال )
آیفونی۰.۴*۶مس۲۶,۵۰۰
آیفونی۰.۴*۸مس۳۲,۴۰۰
کابل هوایی۰.۶*۲*۲مس۳۰,۰۰۰
کابل هوایی۰.۶*۲*۴مس۵۸,۰۰۰
کابل هوایی۰.۶*۲*۶مس۸۲,۰۰۰
کابل هوایی۰.۶*۲*۱۰مس۱۳۶,۰۰۰
کابل هوایی۰.۶*۲*۱۵مس۱۹۸,۰۰۰
کابل هوایی۰.۶*۲*۲۰مس۲۵۸,۰۰۰
کابل هوایی۰.۶*۲*۳۰مس۴۰۰,۰۰۰
کابل هوایی۰.۶*۲*۴۰مس۵۲۳,۰۰۰
کابل هوایی۰.۶*۲*۵۰مس۶۳۵,۰۰۰
کابل هوایی۰.۶*۲*۲۵مس۳۴۱,۰۰۰
کابل هوایی۰.۶*۲*۱۰۰مس۱,۲۴۵,۰۰۰

محصولات سیم و کابل کسری

محصولات سیم و کابل کسری دارای تنوع می باشد. سیم و کابل ها با توجه به علاوه بر اینکه دارای انواع مختلف می باشد دارای سطح مقطع های متفاوت می باشد. با توجه به تنوعی که سیم و کابل های دارند کاربردهای مختلفی نیز دارد. در ادامه به برخی از این محصولات اشاره می شود.

 • انواع سیم و کابل افشان کسری

  سیم و کابل افشان کسری دارای انواع مختلف ، سطح مقطع های مختلف و کاربردهای متفاوت می باشد

 • انواع سیم و کابل مسی کسری

  محصولات سیم و کابل کسری در جنس های مس با انواع عایق و کاربردهای متفاوت و سطح مقطع های مختلف وجود دارد.

 • سیم و کابل خشک زمینی، تخت، برق، شیلد

  از دیگر محصولات شرکت سیم و کابل کسری انواع سیم و کابل های خشک زمینی، تخت، شیلد می باشد.

 • انواع کابل آلومینیومی کسری

  کابل آلومینیومی از دیگر محصولات سیم و کابل کسری می باشد که این شرکت عرضه می کند

 

نمایندگی سیم و کابل کسری لاله زار

نمایندگی سیم و کابل کسری در لاله زار کلیه محصولات شرکت سیم و کابل کسری که دارای بهترین کیفیت و استاندارد می باشد مانند انواع سیم و کابل مسی و آلومینیومی در جنس های مختلف، انواع سیم و کابل با سطح مقطع های مختلف و انواع سیم و کابل با متراژهای مختلف را به قیمتی بسیار منابب به مشتریان عرضه می دهند.

محصولات سیم و کابل کسری

قیمت محصولات سیم و کابل کسری در نمایندگی سیم و کابل کسری لاله زار

قیمت محصولات سیم و کابل کسری  در همه محصولات یکسان نبوده و با توجه به موارد مختلف متفاوت می باشد. موارد مختلفی بر قیمت محصولات سیم و کابل کسری موثر می باشد که برخی از این عوامل عبارت است از:

 • جنس سیم و کابل : از مهمترین عواملی که بر قیمت سیم و کابل تاثیر دارد جنس سیم و کابل می باشد. سیم و کابل های مسی نسبت به سیم و کابل های آلومینیومی گران تر بوده و مس با توجه به قیمت روز مس محاسبه می شود. سیم و کابل های آلومینیوم با توجه به قیمت مناسبی که دارند و همچنین تنوع محصول و کاربردهای مختلف ان استفاده از ان نیز مورد استقبال قرار گرفته است.
 • نوع سیم و کابل : نوع سیم و کابل از مواردی است که بر قیمت تاثیر می گذارد. سیم و کابل ها انواع مختلف داشته و دارای قیمت های متفاوتی می باشند که می توانید مشاهده نمایید.
 • جنس عایق و روکش : مورد دیگری که بر قیمت تاثیر دارد. سیم و کابل ها با عایق و روکش ها متفاوتی وجود دارد. کاربرد هر کدام از این سیم و کابل ها نیز متفاوت می باشد.
 • متراژ : سیم و کابل و فروش آن با متراژهای متفاوتی انجام می شود. برخی به ورت قرقره های صد متری و … موجود می باشد که قیمت ها با توجه به درخواست و نیاز مشتری می باشد.

شرکت سیم و کابل کسری 

شرکت سیم و کابل کسری از جمله شرکت های با سابقه در زمینه تولید و عرضه انواع سیم و کابل می باشد. این شرکت ذدر زمینه تولید و عرضه انـواع سیم و کابـــل های برق و تلفن، کابل های شبکه، کابل های انتقال اطلاعات با کاربردهای مختلف ساختمانی، تجاری و صنعتی ، انواع کابل های تخصصی ابزاردقیق، کواکســیال فعالیت داشته و تا کنون توانسته گامی موثر در تامین و برطرف نمودن نیازهای ضروری در این زمینه بردارد.

 • تولیدات با کیفیت برتر

  کلیه محصولاتی مطابق با نیاز و سفارش مشتری با توجه به سایز، نوع و متراژ درخواستی می باشد. 

 • بالاترین درجه کیفی

  تولیداتی که این شرکت تولید و عرضه می نماید از بالاترین درجه کیفی مطابق با استانداردهای روز می باشد

 • پایین ترین و مناسب ترین قیمت

  قیمت محصولات نسبت به دیگر همکاران پایین تر بوده و این مجموعه سعی بر عرضه محصولات با پایین ترین و مناسب ترین قیمت را دارد.

 • تجهیزات استاندارد و به روز

  برای ساخت تولیدات مختلف از تجهیزات استاندارد و به روز استفاده می کند.

 • محصولات سیم و کابل کسری

  تنوع سیم و کابل کسری 

  محصولات شرکت کسری دارای تنوع بالایی می باشد. این محصولات با بهترین کیفیت تولید شده و با قیمتی بسیار مناسب عرضه می گردد. هریک از محصولات کسری دارای انواع مختلف می باشد که هریک دارای سایزهای مختلفی بوده و کاربردهای متفاوتی نیز دارند. در ادامه می توانید انواع مختلف سیم و کابل را مشاهده نمایید.

   

  انواع سیم کسری 

  • سیم افشان

   سیم افشان سیم افشان یکی از پرفروش ترین محصولات سیم و کابل کسری می باشد. این سیم دارای انعطاف پذیری بیشتری نسبت سیم های مفتولی می باشد. این سیم دارای کاربردهای مختلفی می باشد از جمله کاربردهای اصلی این سیم در صنعت و ساختمان سازی می باشد.

  • سیم کیسه ای

   سیم کیسه ای دارای قابلیت انعطاف پذیری بوده این نوع سیم دارای عایق و غلاف از نوع PVC می باشد. در رنج سطح مقطع های ۰.۵  و ۰.۷۵  می باشد.  .

  • سیم آلومینیومی

   سیم آلومینیومی از مناسبترین جایگزین ها برای سیم های مسی به شمار می روند این سیم ها در انواع و سطح مقطع های مختلفی وجود دارد که هریک دارای کاربردهای متفاوتی می باشد.

  • سیم نایلونی

   سیمی پرکاربرد برای برق کشی ساختمان بوده و انواع و اقسام مختلف آن عرضه می گردد که هر کدام دارای مصارف و کا ربردهای متفاوتی می باشد.

  • سیم نسوز

   سیم نسوز دارای روکش های مختلف می باشد ممکن است روکش این سیم ها PVC و یا سیلیکونی و یا اینکه سیم نسوز دو روکش باشد که با توجه به نیاز خود می توانید انواع مختلف آن را از این مجموعه تهیه نمایید.

  • انواع سیم و کابل کسری

   انواع کابل کسری 

   • کابل افشان کسری

    کابل افشان نسبت به سایر کابل ها دارای انعطاف پذیری بیشتری می باشد. این کابل در انواع و سایزهای متنوع عرضه می گردد. از دو یا پند رشته سیم مسی می باشد که دارای سطح مقطع های مختلف و کاربردهای مختلف می باشد.

   • کابل آلومینیومی

    کابل آلومینیوم نیز مانند دیگر محصولات سیم و کابل کسری دارای کیفیت مرغوب و استاندارد می باشد. این نوع کابل در انواع مختلف تولید و دارای ولتاژ نامی و سطح مقطع های متفاوتی وجود دارد. قیمت کابل آلومینیوم کسری نسبت به کابل مسی ارزان تر می باشد.

   • کابل هوایی

    کابل هوایی از دیگر محصولات سیم و کابل کسری می باشد که در سطح مقطع های مختلف و استاندارد و با بهترین قیمت عرضه می گردد.

   • کابل زمینی

    کابل های زمینی را با سطح مقطع های مختلف و جنس فلز مس و یا cca می توانید با بهترین کیفیت و بهترین قیمت از مرکز تخصصی فروش سیم و کابل تهیه نمایید.

   • کابل شیلد

    کابل شیلد از جمله محصولات شرکت سیم و کابل کسری می باشد که این مجموعه انواع مختلف آن را عرضه می کند. کابل شیلد دارای کاربردهای متفاوتی می باشد.

   برای دریافت لیست انواع سیم و انواع کابل کسری به صورت کامل با کارشناسان ما تماس بگیرید.

    هم اکنون جهت اطلاع از قیمت ها با کارشناسان ما تماس بگیرید

   ویژگی های منحصر به فرد محصولات سیم و کابل کسری  

  • تنوع بالای محصولات

   محصولات این شرکت دارای تنوع می باشد انواع سیم و کابل با انواع عایق و کاربردهای گوناگون ارائه می گردد 

  • دارای تاییدیه و استاندارد

   انواع مختلف سیم و انواع کابل کسری دارای تاییدیه و استاندارد می باشند. کلیه محصولات مطابق با استانداردهای ملی و جهانی ساخته شده اند و دارای بهترین کیفیت می باشند.

  • قیمت مناسب

   این شرکت کلیه محصولات خود را با بهترین کیفیت و بهترین قیمت به مشتریان عرضه می کند. شما می توانید با تماس با کارشناسان قیمت به روز کلیه محصولات را دریافت نمایید

  • بهترین کیفیت

   انواع سیم و انواع کابل در سایزهای مختلف و با جنس های مختلف همه دارای بالاترین کیفیت می باشد.

  • سیم و کابل افشان کسری

   سیم و کابل افشان از محصولات پر فروش و دارای کاربرد می باشد. این محصولات علاوه براین اینکه دارای انواع مختلف و در حنس های مختلف شامل مسی و آلومینیوم وجود دارد.

   • ولتاژ نامی

    سیم و کابل افشان دارای ولتاژهای نامی گوناگون می باشند و سطح مقطع های مختلف وجود دارد.

   • استانداردها

    سیم و کابل افشان برند کسری همه دارای استانداردهای بین المللی و استاندارد ملی ایران می باشد.  .

   • قیمت

    سیم آلومینیومی از مناسبترین قیمت سیم و کابل افشان با توجه به تنوع متفاوت می باشد که می توانید در قیمت ها با توجه به سطح مقطع های مختلف در جدول های مربوطه مشاهده نمایید..

   • جنس هادی

    جنس هادی در انواع مختلف سیم و کابل افشان ممکن است مس و یا آلومینیوم باشد که کاربرد و قیمت هریک متفاوت می باشد.

   فروش سیم و کابل کسری

    برای اطلاع از سایر محصولات و لیست قیمت سیم و کابل بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

    قیمت سیم و کابل

   کابل مخابراتی کسری

   کابل های مخابراتی کسری دارای تنوع می باشد و در انواع و سطح مقطع های مختلف وجود دارد. جدول قیمت این کابل ها را با توجه به نوع و سطح مقطع ها مشاهده نمودید برخی از ویژگی ها و انواع آن عبارت است از:

   • کابل آیفونی

    کابل های آیفونی یکی از انواع کابل های مخابراتی می باشد که دارای سطح مقطع های مختلف و از جنس مس بوده و می توانید لیست قیمت را مشاهده نمایید

   • کابل هوایی

    نوع دیگر کابل های مخابراتی کابل های هوایی می باشد که در سایزهای مختلف وجود دارد و قیمت آن ها در جنس مس و cca متفاوت می باشد.

   • کابل زمینی

    نوع دیگر کابل مخابراتی کابل های زمینی می باشد که این کابل نیز دارای سطح مقطع های مختلف بوده و قیمت در سایزهای مختلف متفاوت می باشد جنس فلز در این نوع کابل مخابراتی نیز ممکن است فلز مس یا cca باشد .

   • کابل تخت

    کابل تخت نیز از دیگر انواع کابل های مخابراتی می باشد این نوع کابل نیز در سطح مقطع های مختلف تولید و عرضه می گردد و قیمت ها در سایزهای مختلف متفاوت می باشد

   • سیم و کابل آلومینیوم کسری

    سیم و کابل آلومینیومی از محصولات شرکت سیم و کابل کسری است که مناسب ترین جایگزین برای سیم  و کابل های مسی می باشد. این کابل ها علاوه بر اینکه دارای تنوع می باشند کاربردهای متفاوتی نیز دارند.

    • قیمت سیم و کابل آلومینیوم کسری

     سیم و کابل های آلومینیومی کسری دارای بهترین و مناسب ترین قیمت می باشند برای مشاهده قیمت انواع مختلف این کابل می توانید جدول ها را مشاهده نمایید یا با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

    • تنوع بالای این محصول

     این نوع سیم و کابل دارای تنوع در سایز و سطح مقطع می باشد به همین دلیل مورد استقبال مشتریان قرار گرفته شده است.

    • وزن کمتر

     سیم آلومینیومی از مناسبترین سیم و کابل های آلومینیومی دارای وزن های کمتری نسبت به سیم و کابل های مسی دارند و بسیار سبک از نوع مسی می باشد.

    • استاندارد

     با توجه به استانداردهایی که این نوع کابل ها دارند در نتیجه عمر مفید بالایی نیز دارند.

    قیمت سیم و کابل برندهای مختلف

    محصولاتی که توسط این مرکز عرضه می گردد دارای تنوع می باشد فروش انواع سیم در انواع مختلف با بهترین قیمت از بهترین برندها صورت می  گیرد برای مشاهده قیمت انواع سیم می توانید بر روی دکمه زیر کلیک نموده و لیست قیمت ها را مشاهده نمایید.

    برای دریافت قیمت به روز و مطابق با آخرین تغییرات بازار با کارشناسان ما تماس بگیرید

    قیمت سیم و کابل برندها

    فروش سیم و کابل کسری

    قیمت سیم برندهای مختلف

    قیمت سیم با توجه به اینکه دارای تنوع می باشد و همچنین برندهای مختلفی انواع سیم در طح مقطع های مختلف از جنس های مختلف را ارائه می دهد متفاوت می باشد شما می توانید لیست قیمت سیم را مشاهده نمایید.

    • لیست قیمت سیم مشهد

     سیم مشهد دارای تنوع بوده و این محصول از برند مشهد با بهترین قیمت عرضه می گردد

    • قیمت سیم ابهر

     از دیگر برندهایی که انواع مختلف سیم را با تولید و عرضه محصولات آن را این مجموعه انجام می دهد سیم ابهر می باشد برای مشاهده قیمت ها کافی است به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

    • قیمت سیم و کابل کمان

     از دیگر برندهایی که محصولات آن توسط این مجموعه عرضه می گردد سیم و کابل کمان می باشد برای مشاهده و دریافت لیست قیمت می توانید با کارشناسان ما تماس گرفته و یا با کلیک بر روی دکمه در صفحه مربوطه قیمت ها را مشاهده نمایید  .

    • قیمت سیم ۲.۵ مشهد

     از دیگر محصولات سیم و کابل مشهد می توان به سیم ۲.۵ مشهد اشاره کرد که با بهترین قیمت عرضه می گردد با کلیک بر روی دکمه می توانید قیمت را مشاهده نمایید

    قیمت سیم

    کابل شیلددار کسری

    کابل های شیلددار از کابل های پرکاربرد از جمله در صنعت بوده و در مکان های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این کابل با توجه به شیلد که دارد از عمر طولاتی تری برخوردار می باشد.

    • دارای تاییدیه

     این کابل ها دارای کیفیت بالا بوده و دارای تاییدیه می باشد و با بهترین قیمت بازار و به صورت به روز به مشتریان عرضه می گردد.

    • طول عمر بیشتر

     کابل های شیلد دار با توجه  به اینکه دارای شیلد می باشند دارای طول عمر بیشتری نسبت به بدون شیلد می باشد.

    • کاربرد در موارد مختلف

     کابل های شیلد دار از جمله کابل های پرکاربرد می باشد که دارای کاربردهای مختلفی در صنعت می باشد.

    • دارای تنوع و در متراژهای مختلف

     این کابل دارای تنوع بوده و می توانید انواع مختلف آن را در متراژهای مختلف با بهترین قیمت تهیه نمایید کافی است با کارشناسان ما تماس بگیرید.

    قیمت سیم و کابل کسری

    قیمت کابل

    انواع کابل افشان، مفتولی، برق، زمینی، هوایی، شبکه، کواکسیکال، تلفن در برندهای مختلف را با بهترین قیمت بازار و به روز می توانید از این مرکز تهیه نمایید برای مشاهده قیمت ها کافی است بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

    قیمت کابل

   • قیمت کابل برق آلومینیومی زمینی

    لیست قیمت کابل برق آلومینیومی زمینی را با توجه به تنوع و سطح مقطع های مختلف آن می توانید مشاهده و دریافت نمایید. 

   • قیمت کابل فشار قوی

    کابل فشار قوی نیز از دیگر کابل هایی است که می توانید قیمت انواع مختلف آن در برندهای مختلف را مشاهده نمایید.

   • قیمت کابل مفتولی آلومینیومی

    قیمت کابل مفتولی آلومینیومی با توجه به سایز کابل، متراژ و سطع مقطع های مختلف را می توانید با کلیک بر دکمه مربوطه مشاهده نمایید.

   • قیمت کابل برق سه فاز مسی

    قیمت انواع مختلف کابل برق سه فاز مسی با توجه به آخرین تغییرات مس و همچنین با توجه به متراژ مثلا قرقره های صد متری می باشد.

   • فروش سیم و کابل برندهای مختلف

    این مرکز انواع سیم و کابل استاندارد از برندهای مختلف را قیمتی مناسب و به روز عرضه می کند. انواع مختلف سیم و کابل در سطح مقطع های مختلف در جنس های مختلف از برندهای مختلف ارائه می گردد. برای مشاهده سایر موارد بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

    کابل خشک زمینی کسری

    کابل خشک زمینی یکی دیگر از محصولات شرکت سیم و کابل کسری می باشد که این مجموعه انواع مختلف آن را با بهترین قیمت به مشتریان عرضه می دارد. با توجه به نوع طراحی این کابل، نیاز به تحرک نداشته و می توان گفت ثابت می ماند.

    • کاربرد

     کابل خشک زمینی به طور معمول در زیرزمین و فضاهای داخل زمین کاربرد دارند و معمولا برای کابل کشی داخل زمین مورد استفاده قرار می گیرند 

    • انواع مختلف کابل خشک زمینی

     کابل خشک زمینی به صورت های تک رشته و چند رشته، تک مفتولی، چند مفتولی و یا نیمه افشان وجود دارد و با توجه به نوع کاربرد متفاوت دارد.

    • نوع

     سیم نوع سیم به کار رفته در کابل خشک زمینی، سیم خشک می باشد. این کابل از ۲  الی ۵ رشته سیم تشکیل می شود.

    • روکش

     کابل خشک زمینی دارای روکش مقاوم تر و سفت از روکش کابل افشان می باشد.

    کابل هوایی کسری

    کابل هوایی با توجه به ویژگی های مختلف از جمله مقاومت دارای کاربردهای مختلفی می باشد و انواع مختلفی دارد یکی از انواع این کابل، کابل خودنگهدارنده می باشد.

    • کاربرد

     کابل هوایی دارای کاربردهای انتقال برق و خطوط تلفن می باشد از این کابل ها به جای کابل های زمینی نیز می توان استفاده کرد

    • جنس هادی

     حنس هادی در کابل هوایی ممکن است مس یا آلومینیوم باشد و با توجه به شرایط و نوع نیاز از هریک از این کابل ها استفاده می شود.

    • مقاومت

     سیم نوع سیم به کار رفته در از ویژگی های این کابل می توان به مقاومت بالای این کابل اشاره کرد. این کابل دارای مقاومت بالایی در برابر ضربه می باشد.

    • نصب سریع

     نصب سریع این کابل ها از دیگر ویژگی های این کابل به شمار می رود این کابل با توجه به وزن کم و سبک بودن به سرعت نصب می شوند.

    کابل تخت کسری

    کابل تخت از دیگر محصولات شرکت سیم و کابل کسری می باشد که این مجموعه عرضه می کند. این کابل در سطح مقطع های مختلف وجود دارد که با توجه به نیاز و نوع کاربرد می توانید متراژهای مختلف این کابل را سفارش دهید. انواع مختلف این کابل با بهترین و مناسب ترین قیمت در متراژهای مختلف عرضه می گردد. لیست قیمت این محصول را می توانید دریافت و مشاهده نمایید.

    • کابل های تخت کسری دارای فرم نواری می باشند.
    • سطح مقطع این کابل ها مستطیل می باشد.
    • قرار گرفتن رشته های سیم به صورت افقی می باشد
    • دارای انعطاف پذیری بالا می باشد.
    • اشغال فضای کمتر از دیگر ویژگی های این کابل می باشد.
    • دارای ایمنی بالاتری نسبت به نوع گرد می باشد.

     برای دریافت قیمت های به روز و مطابق با آخرین تغییرات بازار با کارشناسان ما تماس بگیرید.

    تماس با ما

     

    0 پاسخ

    دیدگاه خود را ثبت کنید

    تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید?
    در گفتگو ها شرکت کنید!

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *